سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
 

آموزش فعل های ماضی

دسته بندی :


از دانش آموزان می خواهیم انواع کلمه راکه سال قبل یادگرفته اندبگویند، فعل، اسم وحرف. سپس یک جمله عربی می نویسیم که انواع کلمه رادرآن مشخص کنند.یک فعل فارسی مثل رفت رامی خواهیم که صیغه هایش راصرف کنند؛

رفتم       رفتی      رفت       رفتیم       رفتید       رفتند

می پرسیم درهمه ی این فعل هاچه چیزتکرارشده؟ - رفت؛ به آخرهریک چه چیزاضافه شده؟ آن هابه ترتیب می گویند.- درفارسی به این هایی که به فعل اضافه شده چه می گوییم؟ - شناسه.

درعربی هم مافعل هارابه همین صورت می سازیم یعنی ریشه فعل + شناسه که به شناسه علامت صیغه فعل می گوییم.

می پرسیم فعل رفت، یعنی چه کسی رفت؟ - اورفت.- او رفت ،پسراست یادختر؟-نمی دانیم .درادامه می گوییم درعربی هم رفت داریم منتهاعرب هابرای این که اشتباه نشود منظورازاوپسریادختراست فعل شان کمی تفاوت دارد،یاوقتی می گوییم رفتند یعنی چه کسانی رفتند؟- آن ها،بله عرب هابرای آن ها چندگروه مختلف دارندمثل دوتاپسرودوتادختریاچندتاپسروچنددختر.

رفت به عربی: ذَهَبَ برای پسر، اسم مدیرمدرسه رامی گوییم : آقای... چندنفراست؟- یک نفر.-به یکی چه می گفتیم؟-مفرد.ایشان چه جنسی است؟-مذکر. آقای... الان اینجاست؟-خیر.-به کسی که نباشدچه می گوییم؟-غایب.پس اسم صیغه ی آن آقامی شود، خودتان بگویید- مفردمذکرغایب.- ذَهَبَت: برای دختر.مامان شماچندنفراست ؟-یکی .-که می شود مفرد.اینجاست ؟-خیر.به همین ترتیب سوال می کنیم تاخودشان اسم صیغه رابگویند.اکنون چنداسم که بهتراست درکلاس هم نام آن هانباشد می گوییم وازآن هامی خواهیم برای هریک به ترتیب مذکریامونث بودن یک فعل صرف کنند.

برای صیغه های مثنی وجمع هم رفتند رامی نویسیم ومی گوییم درعربی برای چه کسانی این صیغه هاکاربرددارد.«ند» فارسی برای چهارصیغه به کارمی رود.اسم می گذاریم علی وحسین چندنفرند؟-دوتا.چه جنسیتی دارند؟-مذکر.اینجایند؟-خیر غایب هستند. اکنون اسم صیغه مثنی مذکرغایب. مریم وزهرایامادروخاله رامی گوییم همراه باسوال هاتابه مثنی مونث غایب برسند. دایی ،عمووبابایااحمد،ومحمود،حمیدومهدی رابرای صیغه جمع مذکرغایب مثال می زنیم.فاطمه ،حمیده،سعیده وزهرایاخانم هایی راکه درمراسم نمازجماعت شرکت می کنندرابرای صیغه جمع مونث غایب مثال می زنیم.یادآوری می کنیم که همه ی این چهارصیغه برای «رفتند» فارسی است.برای« رفتی» هم یکی ازدانش آموزان راخطاب قرارمی دهیم وباسوال وجواب که توچندنفری؟مذکری یامونث؟الان هستی یانه؟صیغه مفردمذکرمخاطب راعنوان می کنیم.می گوییم همانطورکه برای غایب هامونث داشتیم اگرنفرروبه روی ما،مامان بودیااکنون دانش آموزدخترباشدمفردمونث مخاطب می باشد.برای« رفتید» هم چهارصیغه درعربی داریم که درتدریس هرصیغه دوپسریادودخترراخطاب قرارمی دهیم یابرای جمع هاکه همه پسرهایادختران مخاطب ماهستدوباپرسش وپاسخ نتیجه راازخودشان می پرسیم،آن هابفهمندکه«ید»درعربی چهارصیغه می شود.

می توان عکس هایی رابه صورت جدول برای صیغه های متفاوت طراحی کردوبچه هابانام گذاری آن هاتعدادومشخصات هر صیغه درذهن شان بماندوبرای هریک فعل های مختلف صرف کنندومعنی آن رابگویند.

بایدتوجه داشت که این شیوه برای هردرس وصیغه هایی که درکتاب آمده عنوان شده ویکباره تدریس نمی شود.

منبع:وبلاگ خبرگیری ،استاد شایان 

http://roz1380.blogfa.com

 
آخرین مطالب

» letter4u# ( جمعه 94/3/8 )
» letter4u# ( جمعه 94/3/8 )
» تبریک ... ( جمعه 94/3/8 )
» تویی بهانه ام اما بهانه ای که ندارم... ( جمعه 94/3/8 )
» ز نور جلوه توست اگر زنده مانده ایم... ( جمعه 94/3/8 )
» اعْجَبُوا ... ( جمعه 94/3/8 )
» مشاهده کنید ، نشر دهید ... ( جمعه 94/3/8 )
» شروع دوباره... ( جمعه 94/3/8 )
 
ADS

آمار بازید


بازدید امروز: 11
بازدید دیروز: 70
کل بازدیدها: 91832

درباره ما